Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad

Ladda ner:

I dag samarbetar finanspolisen och de fem största bankerna i Sverige för att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt. En viktig del i
kampen mot penningtvätt – och i förlängningen organiserad brottslighet
såsom gängbrottslighet – är att brottsbekämpande myndigheter och banker kan utbyta information med varandra i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt, dvs. underrättelseverksamhet.

I samarbetet mellan finanspolisen och bankerna försvåras ett ändamålsenligt informationsutbyte av regler om sekretess och annan tystnadsplikt. Förutsättningarna för att utöva tillsyn över verksamhetsutövare som inte sköter sig behöver också förbättras.

I lagrådsremissen föreslås därför i huvudsak följande.

  • Brottsbekämpande myndigheter, Finansinspektionen och banker å ena sidan eller brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter å andra sidan ska få samverka i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt. I samverkan ska en deltagare vara skyldig att lämna uppgifter till en annan deltagare trots sekretess eller tystnadsplikt.
  • Clearingorganisationer som bedriver clearing eller avveckling av
    betalningar och företag som tillhandahåller finansiell infrastruktur som avser omedelbara betalningar ska vara skyldiga att lämna uppgifter till finanspolisen eller Säkerhetspolisen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...