Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Publicerad

Ladda ner:

Fördelarna med vinstförflyttning till jurisdiktioner med låg eller ingen beskattning bör motverkas genom att det säkerställs att multinationella koncerner betalar en skälig andel skatt oavsett var de är verksamma. Med hänsyn till detta föreslås beskattning av lågbeskattade vinster genom att tilläggsskatt tas ut i en annan stat på sådana vinster. Ett syfte är att uppnå en effektiv minimibeskattning av enheter som ingår i stora nationella eller multinationella koncerner. Förslaget innebär att även en nationell tilläggsskatt införs så att multinationella och nationella koncerner behandlas på samma sätt. Enligt förslaget ska nationella och multinationella koncerner med en årlig intäkt motsvarande minst 750 miljoner euro vara föremål för en effektiv skatt om minst 15 procent på en särskilt definierad skattebas. Vissa enheter föreslås vara undantagna enheter, vilket exempelvis gäller för myndighetsenheter, ideella organisationer och pensionsfonder. Om tillämpningen av bestämmelsen om nationell tilläggsskatt, som innebär att svenska koncernenheter beskattas i Sverige, inte leder till att samtliga tilläggsskattebelopp i koncernen tas ut i sin helhet föreslås att svenska koncernenheter i vissa fall ska vara skattskyldiga för tilläggsskatt enligt huvudregeln, som omfattar multinationella koncerner. Vidare föreslås att svenska koncernenheter i vissa fall ska vara skattskyldiga för kompletterande tilläggsskatt enligt en kompletteringsregel, när tilläggsskatten inte tas ut i enlighet med de andra reglerna. En tillfällig förenklingsregel (safe harbour-regel) föreslås också som innebär att de multinationella koncernerna under en övergångsperiod inte behöver göra fullständiga beräkningar i enlighet med reglerna, utan de kan använda befintliga uppgifter. Förslaget om införandet av en tilläggsskatt för företag i stora koncerner är föranlett av rådets direktiv (EU) 2022/2523 om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner i unionen. Direktivet bygger på de modellregler med tillhörande kommentar som OECD/G20:s inkluderande ramverk (IF) arbetat fram.

Det lämnas även förslag på bestämmelser om förfarandet som krävs för att skatten ska kunna administreras samt att förfarandet regleras i skatteförfarandelagen (2011:1244). Den som omfattas av den nya lagens tillämpningsområde är skyldig att till Skatteverket lämna en tilläggsskatterapport. Koncernen kan under vissa omständigheter utse en koncernenhet att lämna tilläggsskatterapport för övrigas räkning. Innehållet i tilläggsskatterapporten kommer att ligga till grund för bedömning av om koncernen uppfyller kraven om minimibeskattning. Uppgifterna i rapporten ska avse hela koncernen, oavsett vilken enhet som lämnar in rapporten. Förfarandet kompletteras även med en tilläggsskattedeklaration som ska lämnas in i de fall koncernenheten ska betala tilläggsskatt. Det lämnas även förslag på en ny särskild avgift i form av en rapportavgift som ska kunna tas ut om det klart framgår att tilläggsskatterapporten innehåller allvarliga brister. Slutligen föreslås även att det ska vara möjligt att ansöka om förhandsbesked i frågor om tilläggsskatt. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)