Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m. Prop. 2005/06:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att nya bestämmelser införs i 28 kap. rättegångsbalken. De nya bestämmelserna gör det möjligt att dels regelmässigt ta DNA-prov på den som skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa, dels ta DNA-prov på annan än den som skäligen kan misstänkas för brott, om det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av ett brott som kan leda till fängelse. Regeringen föreslår också att förutsättningarna för att registrera DNA-profiler i DNA-registret enligt polisdatalagen utvidgas så att alla som dömts till annan påföljd än böter får registreras, liksom att personer som är skäligen misstänkta för brott på vilket fängelse kan följa får registreras i ett separat register benämnt utredningsregistret. I propositionen föreslås även att den övergångstid under vilken register i polisens verksamhet får föras med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av år 2007. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...