Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

Vissa etikprövningsfrågor m.m. Prop. 2007/08:44

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag om förändringar i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen) och i personuppgiftslagen (1998:204). Regeringen föreslår att etikprövningslagens definition av forskning ändras för att tydliggöra vilka aktiviteter som ska etikprövas enligt lagen. Enligt förslaget utvidgas etikprövningslagens tillämpningsområde så att all forskning som innefattar behandling av sådana personuppgifter som anges i 13 och 21 §§ personuppgiftslagen ska etikprövas, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. Vidare föreslås att tillämpningsområdet utvidgas så att även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas. Regeringen föreslår vissa förtydliganden i etikprövningslagen, t.ex. angående arbeten som utförs av studenter under högskoleutbildning på grundnivå och på avancerad nivå och skrivningar om behandling av personuppgifter. Vidare föreslår regeringen att personuppgiftslagen ändras för att möjliggöra att även andra än myndigheter ska kunna behandla vissa personuppgifter om lagöverträdelser m.m. under förutsättning att behandlingen har godkänts enligt etikprövningslagen. Regeringen gör också bedömningen att beslut om ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i de regionala etikprövningsnämnderna ska baseras på förslag från landstingen. Regeringen gör även vissa bedömningar i frågor av administrativ karaktär avseende forskningsprojekt som inbegriper donation av ägg från människa och kliniska läkemedelsprövningar. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2008.
Laddar...