Proposition från Finansdepartementet

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Prop. 2008/09:70

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I en proposition som i dag lämnas till riksdagen föreslår regeringen en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nu gällande penningtvättslagen föreslås upphävd. Förslagen i propositionen genomför det så kallade tredje penningtvättsdirektivet. Genom den nya lagen utvidgas tillämpningsområdet till att avse även finansiering av terrorism. Samtidigt kommer en rad nya aktörer att omfattas av de nu föreslagna reglerna. Det gäller exempelvis registrerade revisionsbolag och andra aktörer som erbjuder bokförings- och revisionstjänster samt bolagsbildare, företagsförmedlare och aktörer som bedriver handel eller auktionsförsäljning av varor, där kontant betalning sker med ett belopp motsvarande minst 15 000 euro. Förslagen innebär att skärpta krav ställs på de aktörer som omfattas av lagen att utifrån en riskbaserad utgångspunkt vidta åtgärder för att lära känna sin kund. Detta innebär att aktörerna ska lägga ner mest resurser där de bäst behövs, det vill säga i de situationer där risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är störst. Krav ställs också på en fortlöpande uppföljning av affärsrelationerna och på en granskning av om de transaktioner som utförs ligger i linje med det man kan förvänta sig utifrån den riskprofil som kunden har. Misstänkta transaktioner ska utan dröjsmål rapporteras till Finanspolisen för vidare utredning. I propositionen föreslås också att samtliga aktörer som omfattas av det tredje penningtvättsdirektivet ska stå under tillsyn avseende penningtvätt och terrorismfinansiering. Ett särskilt organ inrättas inom Finansinspektionen för att samordna tillsynen över de aktörer som omfattas av det nya regelverket. Vissa nya och skärpta ingripandemöjligheter införs. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 15 mars 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)