Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Prop. 2009/10:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att undvika skillnader i beskattning föreslår regeringen att den kommunala fastighetsavgiften även ska omfatta villor och fritidshus (småhus) som saknar byggnadsvärde och tomtmark på vilken någon annan äger ett hus. Förslaget innebär att den nuvarande fastighetsskatten för båda dessa typer av fastigheter tas bort. Regeringen lämnade förslaget till riksdagen i propositionen "Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor", prop. 2009/10:33 den 14 oktober.

Förslaget innebär att fastighetsavgiften för småhus som saknar byggnadsvärde (dvs. hus där värdet understiger 50 000 kronor) kommer att beräknas på samma sätt som för småhus med byggnadsvärde. Fastighetsavgiften för småhus på ofri grund och tomtmark som är bebyggda med småhus på ofri grund (t.ex. arrendetomter) föreslås bli hälften av den ordinarie fastighetsavgiften per småhus, dock högst 0,75 procent av byggnadsvärdet respektive markvärdet.

Regeringen föreslår även vissa förändringar av reglerna om uppskov med beskattning av kapitalvinst när en privatbostad säljs. Bland annat föreslås att det särskilda tillägget när ett preliminärt uppskov tas upp till beskattning ska slopas. I stället ska samma ränta som för vanliga uppskovsbelopp gälla.

Som ett led i finansieringen av de minskade skatteintäkter som förslagen medför föreslår regeringen att taket för uppskovsbelopp ska sänkas från 1 600 000 kronor till 1 450 000 kronor för försäljningar som sker den 1 januari 2010 eller senare.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...