Proposition från Socialdepartementet

Olovlig tobaksförsäljning Prop. 2009/10:207

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås förändringar i tobakslagen som syftar till en bättre efterlevnad av bestämmelserna om åldersgräns samt en effektivare tillsyn.

Kraven på de näringsidkare som säljer tobaksvaror skärps. Bland annat föreslås att försäljning inte får påbörjas förrän en anmälan har gjorts till kommunen med uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Kommunen ska också kunna förbjuda försäljning vid allvarliga eller upprepade överträdelse av bestämmelserna i tobakslagen eller utfärda en varning. Förbudet får gälla i högst sex månader.

Personal som ansvarar för försäljningen ska få det stöd som behövs för att kunna följa lagens bestämmelser.

Vidare förtydligas polisens ansvar enligt tobakslagen. Såväl kommunen som polisen utövar tillsyn över bestämmelserna om handel i tobakslagen. En tillsynsmyndighet ska kunna begära polisens hjälp vid vissa tillsynsåtgärder om åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter att använda våld behövs.

Det föreslås också att kommuner ska kunna avtala om att samverka avseende tobakstillsynen.

Ett par nya straffbestämmelser föreslås. Att sälja tobaksvaror utan att först ha gjort anmälan till kommunen kan medföra straffrättsligt ansvar, likaså att sälja tobak i strid med meddelat försäljningsförbud.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)