Proposition från Justitiedepartementet

Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende Prop. 2010/11:85

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt. Förslaget syftar till att genomföra ett nytt EU-direktiv om marknadsföring och ingående av sådana avtal. Den nya lagen ersätter den nuvarande lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende.

Med tidsdelat boende avses en rätt att periodvis och återkommande nyttja ett övernattningsboende, exempelvis i ett fritidshus eller på en semesteranläggning. Med långfristig semesterprodukt avses en rätt till boenderabatter eller liknande förmåner som en konsument betalar särskilt för att kunna utnyttja, till exempel under semesterresor.

Den nya lagen utökar konsumentskyddet på området. En av förbättringarna för konsumenter är att den nya lagen ger skydd vid fler typer av avtal. Därmed minskas risken att skyddsreglerna kringgås. Lagen ska vara tvingande till konsumentens förmån och det ska inte vara möjligt att välja tillämpning av lagen i ett land med mindre gott skydd.

Näringsidkarens informationsskyldighet utökas. Ingående information ska lämnas såväl vid marknadsföring som i övrigt innan ett avtal ingås. Det gäller till exempel vid evenemang för marknadsföring och försäljning av avtal som näringsidkaren håller. Informationen ska lämnas i standardiserade blanketter och uppfylla detaljerade krav.

Särskilda krav ska gälla i fråga om utformningen av avtalet. Det ska vara skriftligt. Den information som näringsidkaren tidigare har lämnat till konsumenten ska vara en del av avtalet. En avvikelse från denna information är som utgångspunkt ogiltig som avtalsinnehåll.

Konsumenten ska ha en långtgående ångerrätt. Ångerfristen förlängs från tio till fjorton dagar. Möjligheten att ångra avtalet ska finnas kvar om näringsidkaren inte uppfyller vissa krav, till exempel i fråga om det språk som avtalet ska vara upprättat på. Näringsidkaren får inte kräva att konsumenten betalar eller ställer säkerhet innan ångerfristen har löpt ut. Konsumenten ska ha rätt till säkerhet från näringsidkaren för de betalningar som konsumenten gör om den byggnad som ett avtalat boende avser inte är färdigställd. I fråga om avtal om långfristig semesterprodukt ska en betalningsplan upprättas. Konsumenten ska ha rätt att frånträda avtalet sedan viss betalning har gjorts till näringsidkaren enligt betalningsplanen.

Lagen innehåller också regler om sanktioner vid överträdelser av dess föreskrifter. Konsumentverket ska utöva tillsyn över att lagen efterlevs.

Den nya lagen, och de följdändringar som behövs med anledning av den, föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)