Auktionering av utsläppsrätter Prop. 2011/12:143

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås lagändringar som kompletterar Europeiska kommissionens förordning om auktionering av utsläppsrätter.

Av förordningen följer att EU-kommissionen och de medlemsstater som valt att inte inrätta en nationell plattform ska ha en gemensam auktionsplattform för auktionering av utsläppsrätter i form av antingen 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt. Ett 5-dagars futurekontrakt är ett finansiellt instrument, medan handel med 2-dagars spotkontrakt är att betrakta som handel med varor.

Auktioner av 2-dagars spotkontrakt och 5-dagars futurekontrakt får endast genomföras på en auktionsplattform som har godkänts som en reglerad marknad i enlighet med EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument. Auktionerna måste också omfattas av särskilda bestämmelser om marknadsmissbruk.

Det förhållandet att 2-dagars spotkontrakt inte är
finansiella instrument innebär att handel med sådana
kontrakt faller utanför regleringen i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument och EU:s direktiv om marknadsmissbruk. Förslagen syftar till att även handel med utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt ska omfattas av dessa bestämmelser i den utsträckning som anges i EU-förordningen.

Det föreslås att ändringarna träder i kraft den 1 juli 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)