Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar Prop. 2014/15:96

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås när det gäller elektroniskt lagrad information att Konkurrensverket ska få granska och ta av kopior av eller göra utdrag ur bokföring och andra affärshandlingar i verkets lokaler, om den som undersökningen genomförs hos samtycker till att informationen flyttas till verket. Denne ska ha rätt att följa de åtgärder som verket vidtar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)