Proposition från Finansdepartementet

Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) Prop. 2016/17:162

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås bland annat ändringar i lagen om värdepappersmarknaden, som dels syftar till att genomföra EU-direktiv om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (MiFID II), dels bedöms nödvändiga med anledning av EU- förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (MiFIR). Lagändringarna är omfattande och innebär både ändring av nuvarande regler och införande av nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument.

I propositionen föreslås, med anledning av MiFID II och MiFIR, även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och följdändringar i flera andra lagar.

Lagstiftningskedjan