Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

Publicerad

I propositionen föreslås att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras så att anmälningsskyldigheten överensstämmer med motsvarande anmälningsskyldighet i socialtjänstlagen (2001:453). Det föreslås ingen förändring av myndighetens uppgiftsskyldighet.

Ladda ner:

I propositionen föreslås det vidare att Barnombudsmannen ges
möjlighet att till Inspektionen för vård och omsorg lämna uppgifter som
kan vara av betydelse för dess tillsyn.

Enligt nuvarande lagstiftning är det inte möjligt att lämna uppgifter till
en tillsynsmyndighet. Mot bakgrund av ovan nämnda ändring förslås
därför att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) införs en
sekretessbrytande bestämmelse för Barnombudsmannen avseende
Inspektionen för vård och omsorg.

Lagändringarna är en del i regeringens arbete med att stärka barnets
rättigheter, i synnerhet barn och unga som samhället tagit på sig ett
särskilt ansvar att skydda.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Lagrådsremiss om Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

    I lagrådsremissen föreslås att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet avseende barn som far illa i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras så att det överensstämmer med anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen (2001:453). Det föreslås ingen förändring av myndighetens uppgiftsskyldighet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Proposition (1 st)

  • Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

    I propositionen föreslås att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras så att anmälningsskyldigheten överensstämmer med motsvarande anmälningsskyldighet i socialtjänstlagen (2001:453). Det föreslås ingen förändring av myndighetens uppgiftsskyldighet.

Laddar...