Proposition från Finansdepartementet

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Prop. 2017/18:295

Publicerad

Förslagen i propositionen är föranledda av ändringar i mervärdesskattedirektivet. Förslagen innebär att nya regler och ändringar införs i mervärdesskattelagen och i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Ladda ner:

Elektroniska tjänster anses enligt huvudregeln omsatta i det land där
köparen av tjänsten finns. I propositionen föreslås att en omsättningströskel på 99 680 kronor införs för bestämmande av
beskattningsland för elektroniska tjänster. Detta innebär att en
beskattningsbar person som har en omsättning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder som understiger 99 680 kronor per år kan välja att beskattas i Sverige och tillämpa svenska mervärdesskatteregler i stället. Det föreslås också att faktureringsreglerna i mervärdesskattelagen ska gälla för en beskattningsbar person som är etablerad här. Slutligen föreslås att tredjelandsföretag som av något skäl är mervärdesskatteregistrerade
i ett EU-land ska kunna använda en av de särskilda ordningarna för redovisning och betalning av mervärdesskatt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)