Proposition från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Publicerad

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till SFT-förordningen. I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet i Sverige enligt förordningen.

Ladda ner:

I lagen finns dessutom bestämmelser om Finansinspektionens övervaknings- och utredningsbefogenheter samt möjligheter att vidta sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna om rapportering, arkivering och återanvändning.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om handel med
finansiella instrument, lagen om värdepappersfonder, offentlighets-
och sekretesslagen och lagen om förvaltare
av alternativa investeringsfonder.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.

Lagstiftningskedjan