Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning Prop. 2018/19:48

Publicerad

2015 års insolvensförordning syftar till att ge skuldsatta företag och privatpersoner bättre möjligheter till en andra chans och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av EU-reglerna än vad som gällt tidigare. För svensk del innebär det utvidgade tillämpningsområdet att även skuldsanering och F-skuldsanering omfattas av förordningen utöver konkurs och företagsrekonstruktion.

Ladda ner:

Enligt 2015 års insolvensförordning ska medlemsstaterna upprätta nationella insolvensregister där vissa uppgifter om insolvensförfaranden ska offentliggöras. Informationen ska göras tillgänglig och vara kostnadsfritt sökbar på den europeiska e-juridikportalen, där medlemsstaternas nationella insolvensregister ska sammankopplas.

I propositionen föreslår regeringen kompletterande bestämmelser till regleringen om insolvensregister. Förslagen innebär att det införs en samlad reglering om insolvensregister i lagen med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning. Registren ska innehålla uppgifter om alla de svenska insolvensförfaranden som omfattas av förordningen. Bolagsverket ska vara registreringsmyndighet för insolvensregistren över konkurser och företagsrekonstruktioner. Kronofogdemyndigheten ska vara registreringsmyndighet för insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

 • Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering

  Den 20 juni 2019 antogs i EU ett nytt direktiv på insolvens­rättens område. I pro­memorian behandlas genom­förandet av insolvens­direktivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer och om effek­tivare insolvens­förfaranden. I pro­memorian lämnas förslag till några förtyd­liganden i de svenska skuld­sanerings­reglerna för att säker­ställa att svensk rätt lever upp till direk­tivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer. I övrigt bedöms de svenska reglerna stå i överens­stäm­melse med direktivet.

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • EU:s reviderade insolvensförordning m.m.

  Utredningen om europeiska insolvensförfaranden har haft i uppdrag att analysera innebörden av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen) från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som den ger anledning till.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

 • Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

  2015 års insolvensförordning syftar till att ge skuldsatta företag och privatpersoner bättre möjligheter till en andra chans och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av EU-reglerna än vad som gällt tidigare. För svensk del innebär det utvidgade tillämpningsområdet att även skuldsanering och F-skuldsanering omfattas av förordningen utöver konkurs och företagsrekonstruktion.

 • Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

  I maj 2015 antog EU en omarbetad insolvensförordning, som ska ersätta den tidigare EU-förordningen från 2000.

Svensk författningssamling (18 st)

Laddar...