Proposition från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning Prop. 2018/19:83

Publicerad

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

Ladda ner:

EU-förordning om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (prospektförordningen), som ska tillämpas i sin helhet fr.o.m. den 21 juli 2019, förutsätter att vissa nationella åtgärder vidtas. I propositionen föreslås därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, som bl.a. ska innehålla de bestämmelser om utrednings- och ingripandebefogenheter som prospektförordningen föreskriver att medlemsstaterna ska införa. 

Genvägar