Proposition från Finansdepartementet

Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Prop. 2019/20:11

Publicerad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning. Förslagen avser den del av det
kommunalekonomiska utjämningssystemet som rör kostnadsutjämning
mellan kommuner respektive mellan landsting och syftar till att systemet för kostnadsutjämning även i framtiden ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna och för landstingen.

Regeringen föreslår att den grundläggande uppbyggnaden av det nuvarande systemet och de flesta delmodellerna i huvudsak bibehålls, men att vissa förändringar och genomgående uppdateringar genomförs för att systemet i högre grad ska beakta strukturella behovs- och kostnadsskillnader.

I kostnadsutjämningen för kommuner föreslås tre nya delmodeller för
kommunal vuxenutbildning, infrastruktur och skydd respektive verksamhetsövergripande kostnader. Delmodellerna för barn och ungdomar med utländsk bakgrund, befolkningsförändringar, bebyggelsestruktur och löner föreslås utgå.

Vidare föreslår regeringen att delmodellen för löner i kostnadsutjämningen för landsting ska utgå.

Ett särskilt införandebidrag föreslås för att begränsa den årliga negativa effekten för enskilda kommuner och landsting av förändringarna till 250 kronor per invånare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1)