Proposition från Finansdepartementet

En utvecklad översiktsplanering Prop. 2019/20:52

Publicerad

I propositionen föreslås nya bestämmelser om översiktsplanering enligt plan- och bygglagen.

Ladda ner:

Förslagen syftar till att säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen, att regelverket ska ge stöd för en god tillämpning och att översiktsplanen i högre utsträckning än i dag ska underlätta för efterföljande planering och prövning, t.ex. vid detaljplaneläggning och vid prövning av bygglov och förhandsbesked. 

Regeringen föreslår att kommunen i början av varje mandatperiod ska
anta en planeringsstrategi. I strategin ska kommunfullmäktige bedöma om översiktsplanen är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Att kommunen tar fram en planeringsstrategi ska vara en förutsättning för att översiktsplanen ska anses vara aktuell. Planeringsstrategin föreslås ersätta de nuvarande kraven på aktualitetsprövning av översiktsplanen.

Regeringen föreslår även ändrade bestämmelser om översiktsplanens
innehåll. Tydligare krav på innehållet syftar till att underlätta dialogen
mellan staten och kommunen om hur bebyggelsen ska utvecklas. Samtidigt föreslås att några av de nuvarande kraven tas bort för att det ska bli enklare att ta fram en översiktsplan och att hålla den aktuell. Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter som syftar till att möjliggöra en digital standard för utformning av översiktsplaner, regionplaner och områdesbestämmelser.

Sammantaget bedöms förslagen ge bättre förutsättningar för mer effektiva plan- och byggprocesser.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 april 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen

  Översiktsplaneutredningens uppdrag utvidgas till att även omfatta frågan om hur verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov kan regleras för att på bästa sätt tillgodose behovet av effektivitet i byggprocessen samtidigt som ett ändamålsenligt skydd för bl.a. natur- och kulturvärden uppnås. Om utredningen bedömer att författningsändringar krävs, ska utredningen lämna sådana förslag. Utredningen ska även se över angränsande bestämmelser och föreslå de författningsändringar som behövs för att göra regleringen mer överskådlig.

 • En utvecklad översiktsplanering

  En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta efterföljande planering m.m. och hur dialogen mellan staten och kommunen om fysisk planering i större omfattning ska kunna hanteras inom ramen för översiktsplaneringen. Utredaren ska även utreda möjligheten att göra översiktsplanen bindande i vissa avseenden och utreda hur redovisningen av planhandlingarna bör göras för att skapa förutsättningar för ökad förutsebarhet och en hållbar samhällsutveckling.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

 • Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

  Översiktsplaneutredningen behandlar i sitt slutbetänkande (SOU 2019:9) frågan om ”privat initiativrätt”. Med detta avser utredningen möjligheten för enskilda planintressenter att ta initiativ till och medverka i kommunens arbete med att ta fram detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

 • Verkställbarhet av beslut om lov

  Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen.

 • En utvecklad översiktsplanering

  Översiktsplaneutredningen föreslår i betänkandet En utvecklad översiktsplanering nya bestämmelser för hur översiktsplanen ska kunna hållas aktuell och ge ett bra stöd för efterföljande planering.

 • Detaljplanekravet

  Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen.

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)