Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Idéburen välfärd Prop. 2021/22:135

Publicerad

I propositionen föreslås att en ny lag införs som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Registreringen ska vara frivillig.

Ladda ner:

Det föreslås också att upphandlande myndigheter ges möjlighet att
reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer, vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppfylla
ändamålet med den tjänst som upphandlas. Vidare föreslås att en bestämmelse införs i lagen om valfrihetssystem som gör det möjligt för upphandlande myndigheter att i samma utsträckning reservera rätten att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer.

Förslagen syftar till att öka möjligheterna för idéburna organisationer att
tillhandahålla offentligt finansierade välfärdstjänster. Därmed kommer
kommuner, regioner och statliga myndigheter i större utsträckning än
tidigare att kunna dra nytta av de idéburna organisationernas kompetens, erfarenhet och andra resurser.

Den nya lagen och övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari
2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Idéburen välfärd

    Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Idéburen välfärd

    I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag för registrering av idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet. I lagrådsremissen föreslås även att upphandlande myndigheter ges möjligheten att reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer för vissa välfärdstjänster, bl.a. hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Proposition (1 st)

  • Idéburen välfärd

    I propositionen föreslås att en ny lag införs som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Registreringen ska vara frivillig.

Riksdagsbeslut

Laddar...