Proposition från Socialdepartementet

Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård Prop. 2021/22:244

Publicerad

Regeringen föreslår att det ska införas en lag om egenvård. Ordet egenvård betyder, enligt den nya lagen, en hälso- och sjukvårdsåtgärd som hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att en patient kan utföra själv.

Ladda ner:

Regeringen föreslår:

  • att det införs ett nytt grundläggande behov i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Behovet avser stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. Hjälpbehov som avser sådant stöd ska vara assistansgrundande i sin helhet. Något avdrag för föräldraansvar ska inte göras från ett sådant hjälpbehov när barnets behov av personlig assistans bedöms.
  • att det införs en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om hälso- och sjukvårdens skyldigheter när vård enligt lagen ges till personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Enligt bestämmelsen ska det då särskilt övervägas om vården kan ges på ett sätt som bidrar till att den enskilde får möjlighet att delta i samhällslivet och kan leva som andra.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)