Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk Prop. 2022/23:53

Publicerad

Den straff­rätts­liga lag­stift­ningen är ett viktigt verktyg för att minska de krimi­nella nät­verkens inflytande och på så sätt öka trygg­heten i samhället.

Ladda ner:

För att markera allvaret i brott som begås i krimi­nella nätverk och vid krimi­nella upp­görelser och för att ge rätts­väsen­det utvid­gade möjlig­heter att bekämpa sådan krimi­nalitet före­slår regeringen bland annat följande:

  • Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpress­ning och grov utpress­ning skärps.
  • En ny typ av straff­skärp­nings­bestäm­melse som tar sikte på våld­samma upp­görelser bland krimi­nella införs.
  • En ny straff­bestäm­melse införs som gör det straff­bart att invol­vera perso­ner som är under 18 år i brott eller brotts­lig verk­samhet.
  • Straffet skärps för narkotika­brott som tar sikte på försälj­ning, och beställ­ning av narkotika för eget bruk krimi­naliseras såsom försöks­brott.
  • En presum­tion för häkt­ning ska gälla vid miss­tanke om brott med ett minimi­straff om fängelse i ett år och sex månader eller mer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Denna pro­position bygger på en överens­kommelse mellan regeringen och Sverige­demokraterna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

    Den straff­rätts­liga lag­stift­ningen är ett viktigt verktyg för att minska de krimi­nella nät­verkens inflytande och på så sätt öka trygg­heten i samhället.

Laddar...