Proposition från Finansdepartementet

Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan Prop. 2022/23:108

Publicerad

I denna proposition föreslår regeringen ändringar av bestämmelserna som reglerar hur begravningsavgiften ska fastställas och fördelas mellan de huvudmän inom Svenska kyrkan som bedriver begravningsverksamhet.

Ladda ner:

Ändringarna syftar till att förenkla och effektivisera det förfarande som används för att fastställa och fördela avgifterna. Regeringen föreslår bl.a. att begravningsavgiften ska fördelas mellan huvudmännen enligt en fördelning som Kammarkollegiet fastställer för varje år.

Ändringar föreslås i lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. och i begravningslagen.

Ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. föreslås träda i kraft den 1 september 2023 och tillämpas i fråga om begravningsavgifter och förskott på dessa som betalas ut fr.o.m. den 1 januari 2024. Ändringarna i begravningslagen föreslås träda i kraft den 1 september 2023 och tillämpas i fråga om den avgiftssats som fastställs för 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)