Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta hotet från terrorismen ID-nummer: Skr. 2007/08:64

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på utgångspunkterna för svensk terrorismbekämpning samt presenterar viktigare förslag som kommer att genomföras under mandatperioden.