Skrivelse från Finansdepartementet

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017 Skr. 2017/18:104

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen utvärderar regeringen statens upplåning och skuldförvaltning
under perioden 2013–2017. Utgångspunkten för utvärderingen är det av
riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken, att statens skuld ska
förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt
som risken i förvaltningen beaktas samt att förvaltningen ska ske inom
ramen för de krav penningpolitiken ställer. Utvärderingen avser såväl
regeringens styrning som Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden.
Målet för statsskuldspolitiken är långsiktigt och utvärderas därför över
rullande femårsperioder. Skrivelsen ska överlämnas till riksdagen senast
den 25 april vartannat år.