Skrivelse från Finansdepartementet

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017 Skr. 2017/18:104

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen utvärderar regeringen statens upplåning och skuldförvaltning under perioden 2013–2017. Utgångspunkten för utvärderingen är det av riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken, att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas samt att förvaltningen ska ske inom ramen för de krav penningpolitiken ställer. Utvärderingen avser såväl regeringens styrning som Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden. Målet för statsskuldspolitiken är långsiktigt och utvärderas därför över rullande femårsperioder. Skrivelsen ska överlämnas till riksdagen senast den 25 april vartannat år.