Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan Skr. 2018/19:57

Publicerad

Riksrevisionen har granskat långsiktiga effekter av att elever fått möjlighet att inte bara välja nationellt program utan också att ange vilken kommunal gymnasieskola de vill gå i.

Ladda ner:

Granskningen omfattar elever i utvalda storstadskommuner som slutfört sina studier på ett nationellt program inom tre år. Riksrevisionen finner bl.a. att det finns samband mellan elevers möjlighet att välja kommunal gymnasieskola och deras lön och utbildningsnivå tio år efter att studierna på ett nationellt program har avslutats. Valmöjligheten verkar dock inte ha haft någon effekt för utbildningskarriärer för elever med utländsk bakgrund.

Riksrevisionens rapport innehåller inga rekommendationer, men Riksrevisionen konstaterar att det ur ett likvärdighetsperspektiv är viktigt att säkerställa god kvalitet i gymnasieskolan och att ge information och stöd till alla elever som ska välja gymnasieutbildning.

Regeringen gör ingen annan bedömning än Riksrevisionen i dessa avseenden. Med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.