Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag Skr. 2019/20:39

Publicerad

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning.

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att grundsärskolans behov inte tillgodosetts tillräckligt i de statliga insatserna för att styra, stödja och följa upp.

Riksrevisionen rekommenderar Statens skolverk att:

  • se till att lärare i grundsärskolan får tillräckligt stöd för att kunna bedöma elevernas kunskaper,
  • utveckla uppföljningen och utvärderingen av grundsärskolan, och
  • säkerställa att grundsärskolan tydligt beaktas i myndighetens interna styrning.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att:

  • utveckla redovisningen till riksdagen av om grundsärskolan når de mål som riksdagen beslutat, och
  • se över timplanerna för grundsärskolans ämnen och ämnesområden.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer och har vidtagit åtgärder som ligger i linje med Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen har beslutat direktiv till en utredare som ska analysera och lämna förslag om timplanerna för grundsärskolan bör förändras. Utredaren ska även analysera lärares behov när det gäller bedömning och uppföljning av elevers kunskapsutveckling i ämnen och ämnesområden samt ge förslag på verktyg som lärare kan behöva i arbetet med att bedöma elevernas kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Regeringen har vidare beslutat en ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken som innebär att det numera är tillåtet för Skolverket att, för framställning av statistik över skolväsende och barnomsorg, behandla känsliga personuppgifter som avser hälsa för elever i bl.a. grundsärskolan. Det innebär att regeringen framöver kommer att ha bättre möjligheter att redovisa utvecklingen i grundsärskolan till riksdagen.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att Skolverkets arbete när det gäller grundsärskolan behöver utvecklas. Av Skolverkets yttrande över granskningsrapporten framgår att ett arbete har påbörjats för att åtgärda brister och ytterligare utveckla myndighetens arbete i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer.

Regeringen avser mot denna bakgrund inte att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.