Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget Skr. 2020/21:10

Publicerad

Regeringen redovisar sin bedömning av de iakttagelser Riksrevisionen gjort i rapporten Flerbarnstillägget i barnbidraget – ett generellt bidrag som kan effektiviseras.

Ladda ner:

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning av flerbarnstillägget.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det är viktigt med en översyn av flerbarnstillägget. Regeringen har, inom ramen för översynen av bostadsbidraget och underhållsstödet, gett en särskild utredare i uppdrag att se över flerbarnstillägget. Regeringen anser att de direktiv som finns avseende flerbarnstillägget och målet att se över om förmånen är ändamålsenligt konstruerad är tillräckliga.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition