Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Studieavgifter i högskolan SOU 2006:7

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdraget 1. föreslå en ordning som innebär att statliga högskolor ska ta ut avgifter för grundläggande utbildning (utbildning på grund- och avancerad nivå) av studenter från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. EU:s 25 medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge, 2. överväga om motsvarande avgifter ska kunna tas ut för forskarutbildning (utbildning på forskarnivå), 3. föreslå en lagbestämmelse som ger uttryck för principen att utbildningen ska vara avgiftsfri för studenter från EES-länder.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)