Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? SOU 2006:96

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet presenterar Tryck- och yttrandefrihetsberedningen tre lagtextalternativ för hur ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten skulle kunna utformas. Betänkandet ska ses som ett underlag för en bred diskussion om huruvida ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten behövs och hur detta i så fall skulle kunna se ut. Beredningen tar inte ställning för något av de redovisade alternativen utan lyfter endast fram för- och nackdelar med dem. Minimialternativet innebär att tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) upphävs och att yttrandefriheten skyddas enbart genom artikel 10 i Europakonventionen och regeringsformens (RF:s) allmänna regler om yttrandefriheten kompletterade med en ny bestämmelse i RF. Den nya bestämmelsen innebär att principerna om förbud mot censur och hindrande åtgärder, etableringsfrihet, frihet att sprida yttranden till allmänheten och meddelarrätt skall iakttas särskilt när det är fråga om begränsning av yttrandefriheten i skrifter, tekniska upptagningar och elektroniska överföringar. Mellanalternativet innebär att TF och YGL upphävs och att yttrandefriheten skyddas genom artikel 10 i Europakonventionen, RF:s allmänna regler om yttrandefriheten och ett nytt kapitel i RF med rubriken Yttrandefriheten i vissa medier. I det nya kapitlet anges de yttrandefrihetsrättsliga principerna utförligt medan detaljregler, t.ex. vissa undantag från principerna, ges i en vanlig lag, Massmedielagen. Maximialternativet innebär att TF och YGL läggs samman till en ny yttrandefrihetsgrundlag. För att minska problemen med att avgöra om grundlagsskydd gäller för tekniska upptagningar införs en s.k. stencilregel som innebär att grundlagsskydd uppkommer om vissa uppgifter anges på upptagningen. E- bio förs in under grundlagsskyddet. Också vissa andra, smärre justeringar görs i grundlagsreglerna.