Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En översyn av tryck- och yttrandefriheten SOU 2012:55

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) bör behållas. Det föreslår Yttrandefrihetskommittén i sitt slutbetänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten, SOU 2012:55.

Kommittén har bestått av representanter för samtliga riksdagspartier. Ordförande i kommittén har varit justitierådet Göran Lambertz. Kommitténs huvuduppgift har varit att försöka finna en ny teknikoberoende regleringsmodell för tryck- och yttrandefriheten.

Kommittén har arbetat fram ett utkast till en samlad ny yttrandefrihetsgrundlag (NYGL). Ambitionen har varit att göra regleringen av yttrandefriheten så teknikoberoende som möjligt. En grundförutsättning för att få grundlagsskydd enligt NYGL är att yttrandet framförs i ett massmedium. Grundlagen blir automatiskt tillämplig på massmedier som ges ut av ett massmedieföretag. Lagtexten med kommentarer presenteras i betänkandet.