Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Rörelser i tiden SOU 2007:66

Publicerad Uppdaterad

Slutbetänkande av Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att ge förslag om den framtida folkrörelsepolitikens inriktning, omfattning och utformning. I uppdraget har också ingått att utreda och föreslå lämpliga åtgärder rörande bidragsgivning och annan finansiering av folkrörelsernas och det övriga föreningslivets verksamhet. Utredaren har även haft i uppdrag att lämna förslag om hur statistikförsörjningen inom området kan stärkas och utvecklas samt föreslå hur forskningen om folkrörelserna och det övriga föreningslivet kan utvecklas.

Den 1 februari 2007 beslutade den nya regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen enligt vilka utredaren också ska utreda effekterna av villkorade statsbidrag inom folkrörelsepolitiken och undersöka om det är möjligt att öka andelen villkorslösa statsbidrag, minska antalet villkor för statsbidragen eller revidera de villkor som ställs.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Rörelser i tiden

    Slutbetänkande av Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • En politik för det civila samhället

    Regeringen ger förslag i propositionen till mål och inriktning för politiken för det civila samhället, som ersätter den nuvarande folkrörelsepolitiken och dess mål.