Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett samlat insolvensförfarande - förslag till ny lag SOU 2010:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 april 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att överväga bland annat hur förfarandet för företagsrekonstruktion kan förbättras och samordnas med konkursförfarandet. Utredaren skulle också överväga frågan om skuldnedsättning för överskuldsatta företagare med personligt ansvar för sitt företags skulder och för så kallade evighetsgäldenärer.

Utredningen har i september 2008 överlämnat delbetänkandet Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU 2008:82), med förslag till ändringar i bl.a. skuldsaneringslagen.

Utredningen har därefter meddelats tilläggsdirektiv (dir. 2008:77 och 2009:41) med förlängd tid för uppdragets utförande.

I detta slutbetänkande föreslår utredningen att förfarandet för konkurs och företagsrekonstruktion samordnas inom ramen för ett samlat insolvensförfarande. Detta sker genom att samla lagstiftningen i en och samma lag - en ny insolvenslag.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)