Första hjälpen i psykisk hälsa SOU 2010:31

Ladda ner:

I delbetänkandet föreslår utredningen att regeringen tilldelar drygt 3 miljoner kronor till Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet (NASP) för att genomföra ett pilotförsök med utbildningsprogrammet The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA) med tillägg av den finska versionen av programmet, samt knappt 2 miljoner kronor till Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) för att utvärdera pilotförsöket.

MHFA behandlar bland annat kriser som en del i livscykeln, krisens olika faser och hur man tar sig igenom en kris. Självdestruktivt beteende och självmord lyfts fram. Programmet behandlar även psykisk ohälsa, depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar och psykoser. Kopplat till de olika tillstånden behandlas hur olika krissituationer kan hanteras. Grundutbildningen omfattar 12 timmar. För att möjliggöra snabb spridning utbildas först huvudinstruktörer som utbildar instruktörer som sedan genomför grundutbildningar i befolkningen eller delar av befolkningen samt till särskilt angelägna yrkesgrupper.

Vidare föreslår utredningen att regeringen tilldelar NASP ytterligare totalt 66 miljoner kronor under 5 år för att stimulera och stödja bland annat kommunernas arbete och skapa förutsättningar för långsiktigt förebyggande arbete.

Slutligen föreslår utredningen - i det fall pilotförsöket faller väl ut - att regeringen avsätter ytterligare cirka 370 miljoner kronor för att under en 5-årsperiod genomföra kursen i hela landet under benämningen Första hjälpen i psykisk hälsa.