Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet SOU 2010:37

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren har i delbetänkandet Sverige för nyanlända - Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16) tidigare föreslagit en reglering av den samhällsorientering som ska erbjudas alla nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta en snabb etablering och främja en ökad delaktighet i samhället.

I det här slutbetänkandet utreds huruvida de nyanlända som inte omfattas av etableringslagen ska erbjudas samhällsorientering. Frågan berör omkring 65000 personer över 18 år årligen. I betänkandet föreslås att kriteriet för vem som ska ha rätt till samhällsorientering ska vila på integrationspolitikens generella målsättning om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målgruppen föreslås utökas med alla vuxna nyanlända invandrare med uppehållstillstånd på minst ett år, med undantag för gäststuderande. Samhällsorienteringen bör med andra ord erbjudas anhöriga, individer med arbetstillstånd längre än ett år samt folkbokförda EES-medborgare. Sammanlagt rör det sig om ca 30 000 personer årligen.

En uppskattning om att cirka 15 000 personer kommer att ta del av erbjudandet om samhällsorientering innebär en kostnad om cirka 90 miljoner årligen, som bör tillföras kommunerna inom ramen för statens allmänna bidrag till kommunerna (utgiftsområde 25).

Lagstiftningskedjan