Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige för nyanlända - Värden, välfärdsstat, vardagsliv SOU 2010:16

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 5 november 2009 att låta tillsätta en särskild utredare att utreda och lämna förslag om samhällsorientering för nyanlända invandrare (Dir. 2009:101). Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare överlämnade den 4 mars 2010 delbetänkandet Sverige för nyanlända (SOU 2010:16). Utredningen avser att lämna ytterligare ett betänkande i maj 2010 angående förutsättningarna att erbjuda samhällsorientering till andra nyanlända än dem som omfattas av den föreslagna lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Förslaget innebär i korthet att varje nyanländ person ska erbjudas minst 60 timmars samhällsorientering. De 60 timmarna ska ses som en gemensam bas, som kompletteras genom
insatser från kommunen själv, landstinget eller statliga myndigheter i enlighet med annan reglering. Samhällsorienteringen ska inledas så snart som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd och i normalfallet vara avslutad när det första etableringsåret är till ända.

I utredningen föreslås att samhällsorienteringen till största del ska ges på den nyanlända
personens modersmål eller annat språk som han eller hon behärskar väl. Den som utför samhällsorienteringen behöver därför, utöver ämneskunskap och god pedagogisk kompetens, även goda kunskaper i såväl svenska som det språk som samhällsorienteringen ges på. För att säkerställa nationell likvärdighet och en hög kvalitet på samhällsorienteringen menar utredaren därför att det behövs särskilda insatser på högskolenivå på området.

Vidare föreslås samhällsorienteringen utgå från deltagarnas behov och frågor. Detta innebär att de föreslagna riktlinjerna med en indelning av undervisningen i nio områden utgår från grundläggande
aktiviteter i människors vardagsliv, snarare än från universitetsämnen, politikområden
eller offentliga institutioner.

Lagstiftningskedjan