Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Lättläst SOU 2011:29

Publicerad Uppdaterad

Lättläst sammanfattning med förslag på hur regeringens fortsatta systematiska arbete med mänskliga rättigheter bör utformas.

Ladda ner:

Den 17 december 2009 beslutade regeringen att utvärdera den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter 2006-2009. Den 11 april 2011 överlämnade utredaren Hans Ytterberg betänkandet med utvärderingen till Arbetsmarknadsdepartementet.

I betänkandet redovisar utredaren sina synpunkter på bl.a. processen för handlingsplanens tillkomst, handlingsplanens utformning och innehåll, liksom på dess genomförande och dess resultat.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition