Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009 ID-nummer: SOU 2011:29

Ansvarig: Kulturdepartementet

Utredaren lämnar i betänkandet ett antal rekommendationer och förslag på hur regeringens fortsatta systematiska arbete med mänskliga rättigheter bör utformas.

Ladda ner:

Den 17 december 2009 beslutade regeringen att utvärdera den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter 2006-2009. Den 11 april 2011 överlämnade utredaren Hans Ytterberg, från Utredningen för utvärdering av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter, utvärderingen till Arbetsmarknadsdepartementet.

I betänkandet redovisar utredaren sina synpunkter på bland annat processen för handlingsplanens tillkomst, handlingsplanens utformning och innehåll, liksom på dess genomförande och dess resultat.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse (1 st)

  • Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

    I skrivelsen redogör regeringen för sin strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter och lämnar en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Strategin tar sin utgångspunkt i det nya målet för politiken för mänskliga rättigheter som riksdagen antagit, nämligen att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.