Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Ny PBL, på rätt sätt SOU 2012:87

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Kommitténs uppdrag var att underlätta införandet av den nya plan- och bygglagen (PBL), som trädde i kraft den 2 maj 2011, genom att organisera, samordna, koordinera och genomföra utbildnings- och kompetensinsatser.

Dessa insatser skulle rikta sig till kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Därutöver skulle vissa insatser rikta sig till företag och allmänhet. Det grundläggande syftet var att bidra till en snabb, effektiv och rättssäker tillämpning av den nya lagen.

Kommittén formulerade följande mål för sin verksamhet: Kommittén ska ge förutsättningar för en enhetlig tillämpning av den nya plan- och bygglagen genom målgruppsanpassade utbildnings- och informationsinsatser. Insatserna ska behandla förändringarna i lagen satta i sina sammanhang samt viktiga problemområden och sakfrågor.
Kommittén har arbetat i samverkan och dialog med berörda aktörer inom kommuner, myndigheter, organisationer samt med plan- och byggsektorns olika nätverk.

Det har inneburit att mycket av kommitténs verksamhet har genomförts i nära samverkan med framförallt Boverket, länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Lantmäteriet och många kommuner. Verksam-heten har utvecklats

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition