Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Skydd för geografisk information SOU 2013:51

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen avser sammanfattningsvis att föreslå följande.

Den nuvarande regleringen i lagen och förordningen om skydd för landskapsinformation ersätts med en ny lag och förordning om skydd för geografisk information. Avsikten är att föreslå en modern och flexibel lagstiftning.

Det ska även fortsättningsvis krävas tillstånd för sjömätning inom Sveriges sjöterritorium, med undantag av sjömätning i insjöar, vattendrag och kanaler, och för sjömätning i allmän hamn av den som svarar för hamnen. Utredningen föreslår att sjömätning i ringa omfattning undantas från tillståndskravet.

Tillståndskravet för inrättande av databas för lagring av geografisk information slopas.

Spridningstillstånd ska alltjämt krävas för sjögeografisk information, men tillståndskravet begränsas till att gälla information som avser de områden inom vilka det krävs tillstånd för sjömätning och enbart för information som rör förhållanden i ett visst vattenområde (det vill säga inte för till exempel semesterfotografier som avbildar företeelser över vattenytan). För landgeografisk information begränsas tillståndskravet till att enbart gälla information som har inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

Sjöfartsverket ska överta Försvarsmaktens ansvar att besluta i frågor om tillstånd för sjömätning och spridning av sjögeografisk information.

Försvarsmakten kommer alltjämt att vara tillståndsgivande myndighet när det gäller fotografering och liknande registrering från luftfartyg under höjd beredskap.

Lantmäteriet övertar Försvarsmaktens uppgifter som tillståndsgivande myndighet när det gäller spridning av landgeografisk information.

Kustbevakningen får till uppgift att övervaka att reglerna om sjömätning följs.

Straffskalan för brott mot bestämmelserna i lagen blir enhetlig – böter eller fängelse i högst ett år – vilket innebär en straffskärpning i fråga om otillåten flygfotografering o.d. Ansvarsfrihet ska alltjämt gälla för ringa brott. Straffbestämmelsen ska vara subsidiär till bestämmelserna i brottsbalken, men endast i de fall gärningen i brottsbalken är belagd med samma eller strängare straff.

Förslagen medför behov av viss omfördelning av medel från Försvarsmakten till Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Kustbevakningen.  

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skydd för geografisk information

    I lagrådsremissen föreslås en ny lag om skydd för geografisk information som ska ersätta lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Syftet med den nya lagen är detsamma som den gamla lagens, dvs. att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Proposition (1 st)

  • Skydd för geografisk information

    I propositionen föreslås en ny lag om skydd för geografisk information som ska ersätta lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Syftet med den nya lagen är detsamma som den gamla lagens, dvs. att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret.