Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning SOU 2014:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

PBL-överklagandeutredningen har haft i uppdrag att se över möjligheterna att effektivisera processen för prövningen av kommunala beslut som har överklagats enligt plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL. Syftet med uppdraget är att, med bibehållen rättssäkerhet, åstadkomma en effektivare prövningsordning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)