Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning SOU 2017:39

Publicerad

EU:s nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag.

Ladda ner:

Dataskyddsutredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå en ny nationell reglering som på ett generellt plan kompletterar dataskyddsförordningen. Utredningen föreslår att personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen ska upphävas och att de kompletterande bestämmelser som är av generell karaktär samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskyddslagen.

I uppdraget har det inte ingått att se över de så kallade registerförfattningarna eller annan sektorsspecifik reglering om behandling av personuppgifter. Det har heller inte ingått i uppdraget att analysera eller beskriva vilka förändringar som dataskyddsförordningen i sig innebär. Det är därmed bara ett fåtal av alla de frågor som regleras i dataskyddsförordningen som behandlas eller ens nämns i detta betänkande.

Utredningen har, inom ramen för uppdraget, strävat efter att den personuppgiftsbehandling som är tillåten i dag i möjligaste mån ska kunna fortsätta. Arbetet har alltså inte syftat till att vare sig utvidga eller inskränka möjligheterna till behandling av personuppgifter, annat än då dataskyddsförordningen kräver en sådan förändring.

Pressmeddelande: En ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Dataskyddsförordningen

    Inom kort förväntas EU besluta om en förordning som utgör en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU. En särskild utredare ska föreslå de anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell nivå som denna förordning ger anledning till. Syftet är att säkerställa att det finns en ändamålsenlig och välbalanserad kompletterande nationell reglering om personuppgiftsbehandling på plats när förordningen börjar tillämpas.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ny dataskyddslag

    Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Vidare föreslås att vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras.

Proposition (1 st)

  • Ny dataskyddslag

    Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Vidare föreslås att vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras.