Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete SOU 2011:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att analysera hur svensk rätt förhåller sig till bestämmelserna i Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (dataskyddsrambeslutet), och utarbeta nödvändiga författningsförslag för att Sverige ska leva upp till bestämmelserna i rambeslutet.

Dataskyddsrambeslutet utgör ett komplement till olika instrument om utvidgat polisiärt och rättsligt samarbete inom Europeiska unionen, med inriktning på utökat gränsöverskridande informationsutbyte.

För att uppfylla dataskyddsrambeslutets krav föreslår utredningen bland annat ny lagstiftning om användarbegränsningar vid behandling av personuppgifter.