Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Vissa fredspliktsfrågor

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden.

Ladda ner:

Uppdraget har bestått i att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att

  • begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader), och
  • förändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.

Utredningen har funnit skäl att lägga fram förslag på lagändringar i
båda dessa delar. I den del av uppdraget som rör rätten att vidta
stridsåtgärder mot redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare läggs
vid sidan av ett huvudförslag även ett alternativt förslag fram.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Vissa fredspliktsfrågor

    Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden.

Lagrådsremiss

Proposition