Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Slopad straffrabatt för unga myndiga SOU 2018:85

Publicerad

Betänkande av Ungdomsreduktionsutredningen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå ändringar beträffande den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år i syfte att åstadkomma att påföljdsbestämningen för denna åldersgrupp ska motsvara den som gäller för andra myndiga lagöverträdare. I uppdraget ingick också att överväga olika modeller för straffmätningen för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Skärpta regler för lagöverträdare 18–20 år

  En särskild utredare ska överväga och föreslå ändringar beträffande den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år. Syftet är att åstadkomma att påföljdsbestämningen för denna åldersgrupp ska motsvara den som gäller för andra myndiga lagöverträdare.

Departementsserien (1 st)

 • Slopad straff­rabatt för unga myndiga vid allvarlig brotts­lighet (utkast till lagråds­remiss)

  Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behandling av lag­över­trädare i ålders­gruppen 18–20 år inne­bär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas en alltför stor hän­syn till den till­talades ålder på bekost­nad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte till­räckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

  Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behand­ling av lagöver­trädare i ålders­gruppen 18–20 år innebär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas alltför stor hänsyn till den till­talades ålder på bekost­nad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte till­räckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.

Proposition (1 st)

 • Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

  Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behand­ling av lag­över­trädare i ålders­gruppen 18–20 år innebär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas alltför stor hänsyn till den till­talades ålder på bekostnad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte tillräckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.