Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Slopad straff­rabatt för unga myndiga vid allvarlig brotts­lighet (utkast till lagråds­remiss)

Publicerad

Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behandling av lag­över­trädare i ålders­gruppen 18–20 år inne­bär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas en alltför stor hän­syn till den till­talades ålder på bekost­nad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte till­räckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.

Ladda ner:

I utkastet lämnas förslag som innebär att om någon som är 18–20 år har begått ett brott, och det för brottet är före­skrivet fängelse i lägst ett år eller mer, ska hans eller hennes ungdom inte beaktas särskilt vid straff­mä­tningen. Det ska inte heller krävas sär­skilda skäl för att döma lag­över­trädare i den ålders­gruppen till fängelse, och samma straff ska kunna dömas ut som för andra myndiga lag­över­trädare, t.ex. fängelse på livstid. Vidare föreslås att de sär­skilda ungdoms­påföljderna i princip ska vara för­be­hållna personer som inte fyllt 18 år vid tid­punkten för brottet. Den som är över 18 år ska få dömas till någon av ung­doms­påföljderna endast om det finns särskilda skäl för det. Vidare föreslås att vissa all­varliga brott, t.ex. mord eller våld­täkt mot barn, inte ska kunna pre­skri­beras om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Skärpta regler för lagöverträdare 18–20 år

  En särskild utredare ska överväga och föreslå ändringar beträffande den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år. Syftet är att åstadkomma att påföljdsbestämningen för denna åldersgrupp ska motsvara den som gäller för andra myndiga lagöverträdare.

Departementsserien (1 st)

 • Slopad straff­rabatt för unga myndiga vid allvarlig brotts­lighet (utkast till lagråds­remiss)

  Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behandling av lag­över­trädare i ålders­gruppen 18–20 år inne­bär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas en alltför stor hän­syn till den till­talades ålder på bekost­nad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte till­räckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

  Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behand­ling av lagöver­trädare i ålders­gruppen 18–20 år innebär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas alltför stor hänsyn till den till­talades ålder på bekost­nad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte till­räckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.

Proposition (1 st)

 • Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

  Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behand­ling av lag­över­trädare i ålders­gruppen 18–20 år innebär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas alltför stor hänsyn till den till­talades ålder på bekostnad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte tillräckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.