Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Barnkonventionen och svensk rätt SOU 2020:63

Publicerad

Barnkonventionsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Uppdrag har varit att:

  • göra en kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överens-stämmer med rättigheterna i FN:s konvention om barnets rättig-heter (barnkonventionen)
  • behandla artiklarna 1–42 och
    – analysera konventionsbestämmelsernas innebörd utifrån svenska förhållanden med återgivande av bl.a. relevanta avgöranden från svenska domstolar, EU-domstolen och Europadomstolen, och
    – redogöra för relevanta delar av barnrättskommitténs allmänna kommentarer, trots att det inte är en rättskälla
  • särskilt redovisa hur bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få dem beaktade tolkas i den praktiska tillämpningen samt vilken innebörd de ges inom olika rättsområden
  • inom ramen för redovisningen av barnets bästa och barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade analysera hur barnets bästa förhåller sig till andra intressen som ska beaktas.

Syftet med kartläggningen är att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser.

Lagstiftningskedjan

Tilläggsdirektiv Dir. 2019:57

  • Regeringen beslutade den 15 mars 2018 kommittédirektiv om att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (dir. 2018:20). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2020.

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition