Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial SOU 2021:32

Publicerad

Pliktmaterialutredningen lämnar förslag på hur pliktinsamlingen av material kan utformas så att den blir medie-, teknik- och formatoberoende och därmed långsiktigt hållbar.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar i form av

1. ett kostnadseffektivt samt medie-, teknik- och formatoberoende, och därmed långsiktigt hållbart, nytt regelverk som avser såväl fysiskt som elektroniskt pliktmaterial,

2. förändringar i regelverket för KB:s insamling, beskrivning, bevarande och tillhandahållande av övrigt material, samt

3. kompletteringar till dataskyddsregleringen som möjliggör de nödvändiga och ändamålsenliga personuppgiftsbehandlingar som krävs för hanteringen av pliktmaterialet och övrigt insamlat material enligt punkterna 1 och 2.

Utredningen föreslår ett nytt regelverk. Regelverket är avsett att

 • tydliggöra pliktmaterialets syfte,
 • medge fler insamlingsmetoder,
 • ge verktyg som gör att insamlingen kan följas upp och vid behov
  anpassas efter leverantörens förutsättningar,
 • komplettera dagens bestämmelser om personuppgiftsbehandling,
 • ge en myndighet (KB) uppdraget som pliktansvarig myndighet,
 • ge en annan myndighet (Lunds universitet) ansvar för reservexemplar av skrifter
 • reglera bevarandet, samt
 • reglera tillhandahållandet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Pliktmaterialutredningen (U 2019:03)

  Regeringen beslutade den 14 november 2019 kommittédirektiv om en översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket (dir. 2019:84). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 december 2020. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2021.

 • Översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket

  En särskild utredare ska med anledning av den tekniska utvecklingen se över regelverket för pliktleverans av material och Kungl. bibliotekets övriga arbete med att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla material. Översynen ska även omfatta de rättsliga förutsättningarna för behandling av personuppgifter. Utgångspunkten ska vara att ta fram en medie-, teknik- och formatoberoende och därmed långsiktigt hållbar reglering.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition