Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid SOU 2022:48

Publicerad

Tullbefogenhetsutredningen har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en samlad översyn av reglerna om Tullverkets befogenheter inom kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. Syftet har varit att skapa en överskådlig, ändamålsenlig och enhetlig reglering av Tullverkets befogenheter och därmed bättre förutsättningar för Tullverket att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Utredningens uppdrag har utvidgats och förlängts genom regeringens beslut den 13 april 2022 om tilläggsdirektiv. Tilläggsdirektiven innebär bl.a. att utredningen ska se över det tullrättsliga sanktionssystemet och utreda vissa förverkandefrågor. Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 juli 2023.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition