Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter Dir. 2021:28

Publicerad

En särskild utredare ska genomföra en samlad översyn av reglerna om Tullverkets befogenheter inom kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten.

Ladda ner:

Syftet med översynen är att skapa en överskådlig, ändamålsenlig och enhetlig reglering av Tullverkets befogenheter. En sådan reglering skulle ge bättre förutsättningar för Tullverket att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Utredaren ska bl.a.

 • redogöra för och analysera Tullverkets befintliga befogenheter och
  överväga om myndigheten bör ges ytterligare befogenheter samt, i så fall, föreslå sådana,
 • föreslå en ny sammanhållen författningsreglering som innehåller de
  bestämmelser som bedöms nödvändiga och lämpliga för att reglera
  Tullverkets befogenheter inom kontrollverksamheten och den
  brottsbekämpande verksamheten, och
 • i övrigt lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ny tullbefogenhetslag

  I lagrådsremissen föreslås att Tullverkets och tulltjänstemäns befogenheter samlas i en ny lag, tullbefogenhetslagen.

Proposition