Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – frågor med anledning av Europadomstolens dom SOU 2023:51

Publicerad

Delbetänkande av utredningen om översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 14 juli 2022 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Genom tilläggsdirektiv den 23 februari 2023 förlängdes utredningstiden för delbetänkandet till den 1 september 2023 och för slutbetänkandet till den 1 september 2024. Detta är delbetänkandet. Utredningen fortsätter sitt uppdrag med återstående frågor.

Bakgrund

Europadomstolen meddelade den 25 maj 2021 dom i målet Centrum för rättvisa mot Sverige. Europadomstolen ansåg att den svenska lagstiftningen om och tillämpningen av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet i huvudsak möter de krav som kan ställas i ett demokratiskt samhälle.

Europadomstolen identifierade dock tre brister i det svenska systemet:

  • avsaknad av en tydlig reglering om när inhämtat material som inte innehåller personuppgifter ska förstöras,
  • avsaknad av tydliga riktlinjer i signalspaningslagstiftningen eller annan relevant lagstiftning som anger att den personliga integriteten ska beaktas när beslut fattats om att dela insamlat material med andra stater, och
  • avsaknad av en effektiv efterhandskontroll som utförs på begäran av en enskild.

Utredningens uppdrag i denna del har varit att analysera vilka åtgärder som bör vidtas för att ta om hand de brister som Europadomstolen funnit. Utredningens uppdrag har också bestått i att behandla vissa frågor om internationellt samarbete.